โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

สิ่งที่คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับ

    รายการ มาตรฐาน พรีเมี่ยม Preidential Suite
    ห้องพักประเภท Platinum Platinum Preidential Suite
ตรวจตัวเหลืองโดยไม่ต้องเจาะเลือด
วัคซีน BCG, HbV เข็มที่ 1 สำหรับลูกน้อย
ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมธัยรอยด์และกลุ่มเลือดของธารก
บริการจัดทำใบสูติบัตร
บริการสอนการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการดูแลลูกน้อย
ตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
รับคำปรึกษาการเลี้ยงดูลูกด้วยนมมารดา พร้อมแก้ปัญหา 1 ครั้ง
สมาชิก Mommy & Baby Club
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับคุณแม่และทารก
ตรวจการได้ยิน (OAE)  
ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย (ชุดเด็กพญาไท, กระเป๋าคุณแม่, ลูกประคบ)  
ภาพถ่าย "Love Moment"   9 * 18 นิ้ว 14 * 28 นิ้ว
นวดผ่อนคลายคุณแม่ขณะพักพื้นอยู่ใน รพ. (Relaxing massage)  
หมอนรองป้อนนมบุตร    
ที่จอดรถส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นอยู่ใน รพ.    

บริการคลอดเหมาจ่าย (ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้)

  1. กรณีผ่าตัดคลอด

      - ถ้ามีสูติแพทย์ช่วยผ่าตัดอีก 1 ท่าน คิดค่าบริการเพิ่ม 4,500 บาท (ยกเว้นโปรแกรมจ่ายแบบ Presidential Suite)

      - ถ้ามีการทำหมัน คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท

      - กรณีมีฤกษ์ช่วง 22.00 -- 05.00 น. คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท

  2. กรณีคลอดปกติที่จำเป็นต้องใช้คีมดูด มีค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท

  3. กรณีคลอดปกติ แต่ภายหลังมีความจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าคลอดสามารถเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนผ่าตัด จะคิดตามความเป็นจริงในราคาปกติ

  4. กรณีคลอดปกติและมีการทำหมัน คิดค่าทำหมันเพิ่มตามความเป็นจริง

  5. กรณีมีการผ่าตัดอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและ/หรือ รังไข่ ฯลฯ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มตามความเป็นจริง

  6. กรณีพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเกินตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยมอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา

  7. กรณีมีภาวะแทรกซ้อน หรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นสำหรับคุณแม่ เช่น ตกเลือด และต้องให้เลือด หรือเป็นเบาหวาน เป็นต้น โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเพิ่มตามความเป็นจริง โดยมอบส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องบน Ward เท่านั้น)

  8. กรณีที่ทารกป่วย มีความผิดปกติแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น ไข้ หอบ หรือทารกที่มีภาวะตัวเหลือง หรือต้องให้ภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (กรณีที่มารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี) จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง โดยมอบส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องบน Ward เท่านั้น)

  9. กรณีทารกแฝดและทารกแข็งแรงทั้งสองคน ทารกคนแรกจะคิดราคาตามแพคเกจ ทารกคนที่สองคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง โดยมอบส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องบน Ward เท่านั้น)

  10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ อาหารตามสั่ง ผ้ารัดหน้าท้อง ไม่รวมอยู่ในบริการคลอดแบบเหมาจ่าย โดยโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ

  11. พนักงานบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ถือบัตรส่วนลดอื่น ๆ ไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลดได้อีก

  12. กรณีเลือกแพคเกจคลอดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพคเกจที่มีมูลค่าต่ำกว่าได้

  13. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 02-4671111 ต่อ 3264-66